«ЎЗСТАНДАРТ» агентлиги

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш агентлиги
ФУҚАРОЛАРНИНГ  МУРОЖАТЛАРИ

Fuqarolarning murojaatiМетрологияни ривожлантириш ва
ўлчов бирликлари ягоналагини таъминлаш
бошқармаси бошлиғи - Бош метролог

Абдукаюмов Абдурауф Абдурашидович

Телефон:0(371) 202-00-11 (1025)

Manzil: 100049, Toshkent sh., Farobiy ko'chasi, 333 «A»

Қабул кунлари: Душанба-жума 09-00 дан 18-00 гача

Электрон почта: metrol@standart.uz

Асосий вазифалари:

Бош метрологнинг асосий функциялари қуйидагилардан иборат:

 • ўлчовлар бирлилигини таъминлаш тизими бўйича «Ўзстандарт» агентлигининг сиёсатини ишлаб чиқиш;
 • Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони, Фармойиши, қарорлари ва Хукуматнинг сохага оид қарорларини шунингдек, норматив-хуқуқий хужжатларини ва норматив хужжатларни ўрганиш ва уларда кўйилган вазифаларни ўз фаолиятида амалга ошириш;
 • метрология сохасида Ўзбeкистон миллий мeтрология институти, Республика синов ва сертификатлаштириш маркази ва унинг худудий синов ва сертификатлаштириш марказлари хамда юридик ва жисмоний шахслар метрология хизматлари фаолиятини мувофиклаштириш ва улар томонидан метрологии меъёр ва коидаларга риоя қилиниши устидан метрологик назорат олиб бориш;
 • метрология сохасида илмий-техник ахборот хамда Ўзбекистон Республикаси ўлчовлар бирлилигини таъминлаш тизимининг ишлаши ва такомиллаштиришни, шунингдек уларнинг махсулот рақобатбардошлиги ва экспорт потенциалини ошириш хамда метрологияни ривожлантиришда республика иктисодиёти тармокларига кумаклашиш максадида, чет давлатларнинг халқаро худудий ва миллий тизимлари билан уйғунлаштирилиши таъминлаш;
 • давлат метрологик текшируви ва назоратини амалга оширишни мувофиклаштириш;
 • метрология сохдсидаги фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йуналишлари, Концепцияси, истикболли дастурлари ва узок муддатли прогнозларни ишлаб чиқиш;
 • метрология сохдсидаги илмий-техник ютукларни тарғибот килиш;
 • метрология сохасидаги давлат бошқарув органлари, хўжалик бирлашмалари, корхона ва ташкилотлар фаолиятини услубий бошкариш ва мувофиклаштиришни амалга ошириш;
 • халқ хўжалиги эхтиёжларини ўрганиш, республикада эришилган ўлчашлар даражасини бахолаш ва шулар асосида халқ хўжалигининг метрологик таъминотини яхшилаш ва янада ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш;
 • янги турдаги ўлчаш воситаларини киёслашни ўзлапггиришни мувофиклаштириш;
 • метрология сохасида Халқаро Қонунлаштирувчи Метрология Ташкилоти (МОЗМ), Шаркий Европа давлатларининг Халқаро Метрологик ташкилоти (КООМЕТ), Метрология бўйича илмий-техник комиссияси (НТКМетр), Путур етказмасдан текшириш ишчи гурухи (РГ НК), Модда ва материаллар таркиби хамда хоссаларининг стандарт намуналари ишчи гурухи  (РГ СО), Стандарт ахборотли маълумот ишчи гурухи (РГ ССД), Вакт ва частота ишчи гурухи (РГ ВЧ) бўйича ишчи гурухдар, Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича Давлатлараро Кенгаш (МТС), бошка мамлакатларнинг метрологик институтлари билан алокаларни амалга ошириш;
 • тасдикланган турдаги улчов воситалари, ўлчовларни бажариш услубиятларини хисобга олиш хамда Ўзбекистон Республикасида ишлаб чикариш, муомалага чикариш ва куллашга рухсат этилган улчов воситалари ва ўлчовларни бажариш услубиятларининг марказлаштирилган ахборот маълумот фондини ташкил этиш;
 • улчов воситалари турини тан олиш учун хужжатларни метрологик экспертизадан утказишга шартномалар расмийлаштирилишини, хорижда ишлаб чикарилган улчов воситалари турини тасдикдашни ва Ўзбекистон Республикаси улчов воситалари давлат реестрига киритиш ишларини ташкил килиш;
 • миллий эталонлар ва намунавий улчов воситаларни саклаш шароитлари, шунингдек физик катталиклар бирлиги улчамини ишчи ўлчаш воситаларига узатилишининг тугрилиги устидан назорат олиб бориш;
 • халқ хўжалигининг метрологии таъминотини ривожлантириш ва яхшилаш бўйича «Ўзстандарт» агентлиги таркибий булинмалари, корхона ва ташкилотлар метрологик хизматларининг мутахассислари билан семинар, мажлис ва конфереицияларни ташкил кдпиш ва утказиш;
 • Ўзбекистон Республикаси ўлчовлар бирлилигини таъминлаш тизими меъёрий хужжатларини ишлаб чик;иш бўйича Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш илмий-тадқиқот института билан )foapo алокаларни амалга ошириш;
 • республикада давлат метрологик текшируви натижалари тахлилининг утказилишини таъминлаш ва унинг хозирги кундаги асосий йуналишлари хамда истикболларини белгилаш;
 • республика микёсида метрология бўйича тахлилий шархлов, чорак  ва йиллик хисобот тайёрланишини ташкил килиш;
 • метрология фаолиятининг барча масалалари бўйича «Ўзстандарт» агентлиги таркибий булинмалари фаолияти назоратини таъминлаш.